Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXV


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XXV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2014 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2013 r.
  b) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.,
  c) zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  d) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo,
  e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  f)  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,
  g) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  h) ustalenia sposobu sprawiania  pogrzebu przez Gminę Miastkowo.
 4. Sprawozdanie z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy Miastkowo za 2013 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Gminie Miastkowo za 2013 r.
 6. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2013 r. - potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Miastkowo.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-06-17 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-06-17 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335