Rada Gminy Sesje

IV Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał IV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 31 marca 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 r.
  b) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  c) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015-2019,
  e) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-03-11 12:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-03-11 12:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-26 15:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 394