Rada Gminy Sesje

V Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał V sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 maja 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  c) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  d) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2014 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-18 13:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-18 13:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-06-29 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 360