Rada Gminy Sesje

VI Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał VI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 czerwca 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r., absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r.,
  c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo o wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2014 r.
  d) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r.
  e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo o udzielenie Wójtowi  absolutorium  za 2014 r.,
  f) dyskusja
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2014 r.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  b) kontynuacji członkostwa Gminy Miastkowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" z siedzibą w Łomży
  c) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-19 13:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-19 13:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-08-07 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 343