Rada Gminy Sesje

VIII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję VIII  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  30 września 2015 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka),
  d) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  e) powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obietów i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych szóstoklasistów w roku szkolnym 2014/2015.
 7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-17 08:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-17 08:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-16 08:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 356