Rada Gminy Sesje

XIII Sesja Rady Gminy


 ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XIII  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 18 maja 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie    realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  b) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miastkowo na lata 2016-2020,
  c) zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. 
 5. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Miastkowo w sprawie przepływu informacji  lokalnych.
 6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.
 8. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2015 r.
 9. Informacja na temat realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Miastkowo.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-29 13:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-29 13:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-29 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 418