Rada Gminy Sesje

XIV Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 29 czerwca 2016 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie    realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r.:
  a) zatwierdzenie sprawozdań gminy za 2015 r.
  b) udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
  c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki opłaty,
  d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-06-15 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-06-15 14:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-08-23 13:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 394