Rada Gminy Sesje

XXVII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 marca 2018 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie
  Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie
  realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018 - 2024,
  c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2018 rok,
  f) podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania.
 5. Informacja na temat przygotowanych wniosków o dofinansowanie zadań
  inwestycyjnych i pozyskania środków zewnętrznych w roku 2017.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.
 7. Sprawozdanie z  realizacji Programu współprac y z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.
 8. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
 9. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-03-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-03-08 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-03-08 12:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-04-18 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 330