Rada Gminy Sesje

XXIX Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 19 czerwca 2018 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie
  Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2017 rok,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania  budżetu za 2017 r.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  c) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo do organu regulacyjnego,
  d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  e) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo,
  f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Kazimierza Górskiego.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-06-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-06-06 13:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-06-06 13:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-16 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 261