Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXIV/09


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 października 2009 roku.

w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) postanawiam:

 1. Zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 26 listopada 2009 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3) Rozpatrzenie wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2010 r.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo na lata 2009-2032”.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 r.
  9) Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami.
  10) Raport z Programu ochrony środowiska.
  11) Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Gminy.
  12) Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-11-13 13:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-11-13 15:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 390