Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXVI/10


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 lutego 2010 roku.

w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) p o s t a n a w i a m:

 1. Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 26 lutego 2010 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1 (sala w piwnicy).
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2) Sprawozdanie Wójta  Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji  uchwał Rady Gminy.
  3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2010 rok.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz  szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w  szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 r.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  Rady Gminy na 2010 r.
  8) Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata  lub na czas nieoznaczony.
  9) Sprawozdanie z realizacji zadań  zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w 2009 r.
  10) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-02-17 12:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-02-17 12:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 327