Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXVII/10


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 10 marca 2010 roku.

w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241)

postanawiam:
 1. Zwołać XXVII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 marca 2010 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2) Sprawozdanie Wójta  Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji  uchwał Rady Gminy.
  3) Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
  4) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  5) Podjęcie uchwały w  sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku  udzielonego w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka.
  7) Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Miastkowo na stałe obwody  głosowania.
  8) Informacja w sprawie monitoringu realizacji Strategii  Rozwoju Gminy Miastkowo.
  9) Sprawozdanie z realizacji Programu  Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 r.
  10) Sprawozdanie z działalności Rady i Komisji za 2009 r.
  11) Zapytania i  wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 08:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-11 08:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 369