Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXIX/10


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 czerwca 2010 roku.

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XXIX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 czerwca 2010 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  4)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
  5)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
  6)    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  7)    Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
  8)    Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Gminy.
  9)    Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-17 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-17 15:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325