Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXX/10


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 6 września 2010 roku.
 
w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy Miastkowo.
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)   
 
p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 21 września 2010 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3) Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
  8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 - 2017.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
  11) Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w świetle projektów organizacyjnych. 12) Informacja o działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.
  13) Informacja o działalności jednostek kultury.
  14) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady  
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-09-09 09:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-09-09 09:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 271