Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr VI/11


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 
 1. Zwołał VI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
 
 
Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Miastkowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. - absolutorium dla Wójta.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
  b) zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów   alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz  warunków sprzedaży tych napojów,
  c) ustalenia diet sołtysom,
  d) wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania,
  e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 6. Informacja na temat podjętych działań w zakresie umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych w 2011 r.
 7. Zapytania i wolne wnioski
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 12:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-06-16 12:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 319