Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr VIII


ZAWIADOMIENIE
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 1. Zwołał VIII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 18 listopada 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w świetlicy przy Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 32.
Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
  b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012,
  d) analiza wymiaru podatku leśnego na 2012 r.
  e) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
  f) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012,
  g) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa”,
  h) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 i za 2010 r. przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 5. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy.
 6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-04 14:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-04 14:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334