Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr IX


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 
 1. Zwołał IX sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 29 grudnia 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym środku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
 
Proponowany porządek dzienny obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016,
  b) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2012,
  c) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
  d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  e) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,
  f) ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  g) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
  h) zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie,
  i) określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych,
  j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
  k) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2012 rok,
  l) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 r.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-16 10:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-16 10:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 351