Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XI


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 marca 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  w Łomży”,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  c) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,
  d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016,
  e) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku,
  h) zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012 -2020.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za II półrocze 2011 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2011 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-15 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-15 15:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 313