Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XVI


ZAWIADOMIENIE

 Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

 1. Zwołał XVI sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 listopada 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy;
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

  b) podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo,

  d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

  e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

  h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

  i) określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo,

  j) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013 - 2016,

  k) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2013,

  l) przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”.

 4. Rozpatrzenie stawki podatku leśnego.
 5. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
 7. Zapytania i wolne wnioski.,

 

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży 197,84 KB 77
file typ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013- 2016 188,54 KB 73
file typ Projekt uchwały sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2013 152,3 KB 75
file typ Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 171,67 KB 76
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 689,74 KB 81
file typ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo 213,64 KB 92
file typ Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 148,63 KB 86
file typ Projekt uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 152,16 KB 78
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 988,04 KB 88
file typ Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 156,42 KB 89
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  154,41 KB 82
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo 168,93 KB 78
file typ Protokół z sesji 83,64 KB 70

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-13 14:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-13 14:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 404