Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XVII


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XVII sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 31 grudnia 2012 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy;
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 – 2016;
  b) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2013;
  c) zmian w budżecie gminy na 2012 rok;
  d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;
  f) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
  g) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2013 r.

 4. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-12-13 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-12-13 14:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 389