Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XIX


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XIX sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 marca 2013 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie,
  b) likwidacji szkoły Filialnej w Tarnowie,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 -2016,
  d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2013 r.
  f ) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
 5. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2012 r.
 6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rday

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-14 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-14 14:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 369