Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr II/06


POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

p o s t a n a w i a m:

zwołać II sesję Rady Gminy Miastkowo w dniu 4 grudnia 2006 r. o godz. 10Ł00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.

Proponowany porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
  3. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  4. Powołanie komisji rewizyjnej oraz innych stałych komisji Rady Gminy.
  5. Analiza diet.
  6. Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.
  7. Uchwalenie statutu Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo.
  8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Protokół 133,18 KB 110

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-24 09:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-10-24 10:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 336