Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr VI/07


POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 29 marca 2007 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
  4. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Miastkowo na 2007 rok .
  6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-17 14:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-03-29 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 328