Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XI/07


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 17 grudnia 2007 roku.

w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 grudnia 2007 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2008 rok.
  10. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-01-28 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-12-28 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 333