Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XII/08


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 marca 2008 roku.

w sprawie zwołania XII Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 marca 2008 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
  11. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
  12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2007 r.
  13. Sprawozdania z działalności komisji za rok 2007.
  14. Zapytania i wolne wnioski.Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-01-28 14:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-28 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 343