Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XIV/08


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)


p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XIV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 27 czerwca 2008 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych.
  10. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
  11. Informacja na temat działalności instytucji kultury na terenie gminy.
  12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za I półrocze 2008 r.
  13. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-01-28 15:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-06-27 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322