Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XV/08


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 września 2008 roku.

w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 25 września 2008 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Sprawa użytkowania wysypiska w Miastkowie przez Miasto Łomża.
  4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. ,,Odkryj Region Podlaski”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  11. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009.
  12. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 r.
  13. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2007 r.
  14. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-01-28 15:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-09-25 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 354