Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XVI/08


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XVI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 14 listopada 2008 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
  6. Ustalenie wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2009 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 -2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Miastkowo.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku ,,Sześciorak” w Tarnowie.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miastkowo.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie niezgodności z prawem uchwały Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
  14. Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowy przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
  15. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-01-28 15:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-14 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335