Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XVIII/09


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 13 stycznia 2009 roku.

w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111)

p o s t a n a w i a m:

 1. Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 22 stycznia 2009 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie .
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok.
  8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-17 10:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-01-22 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325