Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XX/09


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 kwietnia 2009 roku.

w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 kwietnia 2009 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  • Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego wspołfinsnowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miastkowo.
  • Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.
  • Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie.
  • Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminy.
  • Informacja w sprawie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo.
  • Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rady Gminy.
  • Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-24 11:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-04-30 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 337