Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Wybory i referenda » Wybory Samorządowe 2010


 

 

 


 

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Spis  wyborców Gminy Miastkowo sporządzony dla wyborów samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku będzie udostępniony do  wglądu:
w dniach od 8 listopada - 19 listopada 2010 roku w godz.  pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo,ul.Łomżyńska 32, pokój  Nr 5 tel. 0-86-217-42-19.


Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek.


UCHWAŁA  NR  4/10
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W  MIASTKOWIE
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
Na  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku –  Ordynacja  wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.  U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze uchwala się, co następuje:

§ 1.
 
Powołuje  się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia  wyborów do Rady Gminy Miastkowo, Rady Powiatu Łomżyńskiego, Sejmiku  Województwa Podlaskiego oraz wyborów Wójta Gminy Miastkowo zarządzonych  na dzień 21 listopada 2010 roku w następujących składach osobowych:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum
 1. Emilia Chojnowska
 2. Dorota Białobrzewska
 3. Anna Kopeć
 4. Wojciech Szymborski
 5. Wiesław Łuba
 6. Justyna Cwalina
 7. Alicja Jadwiga Dobrowolska – osoba wskazana przez Wójta

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie – Urząd Gminy
 1. Michał Wiśniewski
 2. Wanda Wiśniewska
 3. Agnieszka Skupska
 4. Teresa Ewa Jankowska
 5. Marlena Jesiotr
 6. Katarzyna Kurpiewska
 7. Mariola Kupidłowska – osoba wskazana przez Wójta

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rydzewie – Szkoła Podstawowa
 1. Elżbieta Maria Pawelczyk
 2. Tomasz Korytkowski
 3. Bogumiła Małż
 4. Zenon Lucjan Jankowski
 5. Edyta Bielacka
 6. Barbara Nadrowska
 7. Iwona Wiktorzak – osoba wskazana przez Wójta

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum
 1. Alina Frąckiewicz
 2. Monika Skarpetowska
 3. Mieczysław Laskowski
 4. Teresa Stefańska
 5. Teresa Wróblewska
 6. Kamil Cwalina
 7. Agnieszka Chełstowska – Wierzba – osoba wskazana przez Wójta

§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Dorota Prytuła

 
 

Wybory samorządowe: głosowanie przez pełnomocnika

Informacja dla mieszkańców, dotycząca głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

W  związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 listopada 2010 r.,  informujemy, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja  wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r.  Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika,  który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
 
Kto może ustanowić pełnomocnika?
 • osoba  posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, a także posiadająca równoznaczne orzeczenie organu  rentowego, osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

 • osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Kto nie może być pełnomocnikiem?
 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mężowie zaufania,
 • kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 
Pełnomocnictwo  można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co  najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.),  zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub  osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w  stosunku do pełnomocnika.
 
Jak udzielić pełnomocnictwa?
 • w  celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający  pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza,  prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
 • kopię  aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu  stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w  dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
Ważne terminy:
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej:
 • do  dnia 12 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
 • do  dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt  pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:
 • cofnięcia  udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed  dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do  dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie  stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)  gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa
 • do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.
 
Gdzie można składać wnioski? Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 10  Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać  pod numerem telefonu: 86 217 48 66.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 10 bądź klikając , na linki poniżej:    
 
 

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W MIASTKOWIE
 
z dnia 2 listopada 2010 r.
 
w sprawie losowania numerów list kandydatów
Na  podstawie art. 64 o ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.  U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 4 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo pok. nr 10 odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, którym nie  zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą,  Komisarza Wyborczego w Białymstoku, Komisarza Wyborczego w Łomży.
 
Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1)  dwie koperty będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednej koperty  zostaną włożone dwie kartki z kolejnymi numerami dla list. Do drugiej  koperty zaś kartki z nazwami komitetów wyborczych;
2)  czynności losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej. Jedna  osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu  wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez  losujące osoby.
 
Z przeprowadzonego losowania  zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list  kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana przez Gminną Komisję  Wyborczą Komisarzowi Wyborczemu w Łomży oraz podana  do wiadomości  publicznej.
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Dorota Prytuła

 
I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie
z dnia 13 października 2010 r.
 
Gminna Komisja Wyborcza w Miastkowie w składzie:
 
Dorota Prytuła          - Przewodniczący Komisji
Janina Cwalina         - Zastępca Przewodniczącego
Jolanta Czaplicka      - Członek Komisji
Agnieszka Dulewicz   - Członek Komisji
Andrzej Kośnik         -  Członek Komisji
Monika Wilk             - Członek Komisji
Bożena Wilk             - Członek Komisji
 
informuje, że siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pok. nr 10, tel. 86  217 48 29; 217 48 66.
 
Zgłoszenia i rejestracja list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta przyjmowane są :
-   poniedziałek -  piątek  od godz. 8:00 do 15:00,
-  22 października 2010 r. w którym upływa  termin do dokonania zgłoszeń list kandydatów na radnych od godz. 8:00 do 24:00.
-  27 października 2010 r. w którym upływa  termin do dokonania zgłoszeń kandydatów na  wójta od godz. 8:00 do 24:00.
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Dorota Prytuła

 
 

 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 października 2010 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na  podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U z 2003 r. Nr  159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miastkowo, Rady  Powiatu Łomżyńskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyborach  Wójta Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 
 

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Łuby - Kurki, Łuby - Kiertany, Korytki Leśne, Czartoria, Sulki, Chojny - Naruszczki, Leopoldowo
Publiczne Gimnazjum w Miastkowie
Miastkowo ul. Łomżyńska 10 tel. 217 – 48 - 26
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
2Tarnowo, Gałkówka, Rybaki, Zaruzie, Kraska, Łubia, Podosie
Urząd Gminy Miastkowo
Miastkowo ul. Łomżyńska 32 tel. 217 – 48 - 29
3Drogoszewo, Osetno, Sosnowiec, Rydzewo, Nowosiedliny, Kaliszki, Kuleszka, Rydzewo - Gozdy
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Rydzewo ul. Mazurska 22 tel. 217 - 48 – 61
4Miastkowo
Publiczne Gimnazjum w Miastkowie
Miastkowo ul. Łomżyńska  10 tel. 217 – 48 - 26
lokal dostosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych
 
W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 września 2010 r.
Zgodnie  z art. 70 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159,  poz. 1547 z późn. zm)
 
w y z n a c z a m
następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 • w miejscowości Miastkowo – tablice ogłoszeń ul. Łomżyńska (przed budynkami Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury)
 • w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy – tablice ogłoszeń u sołtysów.
 
W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 września 2010 r.
 
o  okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie  Gminnej Komisji Wyborczej
 
Na  podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja Wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr  159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 154/XXXII/02 Rady Gminy  Miastkowo z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 34, poz. 852) podaje się do  publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i  numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o  wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy  Miastkowo oraz wyborach Wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010  roku
 
Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczegoLiczba radnych wybieranych w okręgu
1Miastkowo3
2Łuby – Kurki, Łuby -Kiertany, Korytki  Leśne1
3Sulki, Chojny – Naruszczki, Leopoldowo1
4Czartoria1
5Tarnowo1
6Gałkówka, Rybaki, Zaruzie2
7Kraska, Łubia, Podosie1
8Drogoszewo, Osetno, Sosnowiec2
9Rydzewo, Nowosiedliny2
10Kaliszki, Kuleszka, Rydzewo - Gozdy1
 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, tel. 86 217 48 78, 86 217 48 66.
 
W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Załączniki pobrań ściągnij
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Miastkowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 25,03 KB 205
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miastkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 30,01 KB 212
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 181,59 KB 128
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 193,70 KB 117 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 10:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 10:29
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-11-15 07:56

  Wyświetleń : 2618

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo