Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo


Miastkowo, 29 listopada 2017 r.

 

IGN.271.1.34.2017

 

 

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu,
w którym wartość  przedmiotu zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
2. Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic
i miejsc publicznych Gminy Miastkowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo w  okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o łącznym szacunkowym wolumenie 254.980 kWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2018 r.  – do 31 grudnia 2018 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadają wiedzę i doświadczenie,

3)     dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania ofert:

1)     wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)     ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,

3)     oferta musi zawierać:

a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

b)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

c)      kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

d)     inne:

─       formularz cenowy

─       ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

─       oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy generalnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.

4)     oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

1)     ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 7 grudnia 2017 r. do godz. 1200,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis:  „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo”

2)     Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

3)     Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego podany
w pkt. 1 (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)

8.       Kryteria oceny ofert:

Cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę).  Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto.

 

Sposób obliczenia ceny

 1. Cenę oferty brutto oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz szacowanego zużycia energii elektrycznej, powiększonego
  o należny podatek VAT.
 2. Ceny oferty zawarte w formularzu ofertowym muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym, muszą być wyrażone
  z złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 4. Do określenia cen wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania.
 5. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą
  w dniu składania oferty. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Kuczyńska,  tel./fax 86 217 49 96, e-mail: fundusze.miastkowo@gmail.com.

10. Warunki umowy: projekt umowy w załączeniu

11. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1)     w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 6 ppkt 3, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.

12. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

13. Inne informacje: brak

 

 

 

 

Wójt

Kazimierz Górski

 

 

 

Załączniki:

 1. Druk formularza ofertowego
 2. Druk formularza cenowego
 3. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy generalnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.
 5. Projekt umowy
 6. Opis przedmiotu zamówienia

 


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-29 13:39
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-29 13:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242