Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu''


Gmina Miastkowo

Ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 17 stycznia 2018 r.

IGN.271.9.2017

                                                                                          

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.9.2017 na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu’’

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.9.2017 na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu’’

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE ,,WÓDEX’’ Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Cena

Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady

Łączna liczba punktów

1.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski,

ul. Łomżyńska 21 A, 18-400 Łomża

42,32

40,00

82,32 pkt

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

,,WÓDEX’’  Wacław Dąbrowski,

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

60,00

40,00

100,00 pkt

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI

Kazimierz Mitelsztedt

ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostrołęka

42,40

40,00

82,40 pkt

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-01-17 12:24
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-01-17 12:24
Ostatnia zmiana :Marta Brzostek2018-01-17 12:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 425