Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Budowę boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie''


Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Miastkowo, 12 kwietnia 2018 r.

IGN.271.4.2018

                  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.4.2018 na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie”.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2018 na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez Firmę budowlano-handlową FINBUD Czesław Mąka, ul. Piłsudskiego 35, 07-420 Kadzidło,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

 

Cena oferty: 273.132,55 zł brutto;

Oferowany okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 84 miesiące.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).

 

  Wójt

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-04-12 09:32
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-04-12 09:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253