Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu użytkowego nr 4, wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie ul. Szkolna 2


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.), § 25 Rozporzadzenia Rady Ministrów  zdnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.) i uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz.65 i 74),Wójt Gminy Miastkowo ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej opisanego lokalu wraz z udziałem w gruncie :

Lp.

Przedmiot przetargu

 

Opis  lokalu

 

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

 

 

Cena  wywoławcza

w zł

 

Wysokość

Wadium

w zł

 

 

Termin przetargu

 

 

Informacja
o obciążeniach

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Lokal użytkowy  nr 4, wyodrębniony murowanym
w budynku zabytkowym,  w Tarnowie ul. Szkolna  2.  
Stan budynku średni. Stolarka okienna PCV. Instalacja elektryczna sprawna po przegladzie.
Woda z wodociągu gminnego
Ścieki odprowadzane są  do wspólnego szczelnego zbiornika. Kotłownia olejowa w budynku.

Nr działki 529 o pow. 3000 m2. KW LM1L 00039238/9

Lokal użytkowy nr 4  pow.  527 m2, położony na parterze;

6 pomieszczeń, wiatrołap, korytarz,
wc. klatka schodowa,

piwnica: korytarz,
wc, sześć pomieszczeń gospodarczych, kotłownia, klatka schodowa.

52700/693700

(0,7597)

 

 

92000

4600

30.05.2018 r

godz. 10.00

 

Brak obciążeń

Trzeci  przetarg ogłoszono na dzień 30.10.2017r., zakończył się wynikiem negatywnym z  braku chętnych do udziału.

 

Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4600 zł, ( słownie złotych: cztery tysiące sześćset złotych)
na konto Gminy Miastkowo  Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090 Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo w terminie do dnia 27 maja 2018 roku. Wadium płatne w pieniądzu, waluta PLN.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, natomiast osoba prawna powinna przedłożyć stosowny dokument upoważniający ją do reprezentowania.        
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosić powinno powyżej 1% od ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych  dziesiątek złotych, w wysokości ustalonej z uczestnikami po otwarciu przetargu.

 

Termin płatności za nabycie nieruchomości (lokalu) w przetargu.

Cena nabycia, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  wpłacone wadium przepada.

Uwaga:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje telefonicznie pod nr 86 217 49 96  lub zapoznać się ze szczegółową dokumentacją budynku i danego lokalu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo w godzinach pracy od 7.30 do 14.30 oraz dokonać oględzin lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu.

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2018-04-26
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-04-26 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-04-26 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 353