Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

                                                                                          Miastkowo, 2 lipca 2018 r.
 
IGN.271.6.2018
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.6.2018 na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie”.
 
INFORMACJA
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2018 na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:
 
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez Firmę Wielobranżową Magdalena Łach, ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
 
Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.
 
Cena oferty: 264 985,00 zł brutto;
 
Oferowany okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 84 miesiące.
 
Uzasadnienie:
 
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).
 
Wójt
Kazimierz Górski
 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-07-02
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-07-02 08:37
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-07-02 08:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253