Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 12 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Przetargi / konkursy -> Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w Miastkowie - w ramach programu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo - etap II


Data ważności: 25-02-2016 10:00

Miastkowo: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105887B –  ul. Kurpiowska w Miastkowie  - w ramach programu - poprawa  bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo – etap II


Numer ogłoszenia w BZP: 14043 - 2016 ; data zamieszczenia: 10.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.                

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel./fax 86 2174996.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105887B –  ul. Kurpiowska w Miastkowie  - w ramach programu - poprawa  bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo – etap II

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1)     II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105887B – ul. Kurpiowska w Miastkowie – w ramach programu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo – etap II. 2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej gruntowo-żwirowej nawierzchni drogi na odcinku 1063,21 mb poprzez:  wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola, budowę przepustów pod korona drogi, wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku ok. 130 m. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz technologia wykonania zostały określone w załączonych do niniejszej SIWZ: 1)szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 2) dokumentacji projektowej,  3)przedmiarze robót.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7 , 45316110-9  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie:  dwadzieścia  tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a)pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1804 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miastkowo  – Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 
6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina!). 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie spełniania warunku – posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż wykonał  w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres -  co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, z których każda była o wartości co najmniej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100)  zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie spełniania warunku – sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się posiadaniem  środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
  w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

Kosztorys ofertowy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

Cena - 95

Okres gwarancji – 5

IV.3)  ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

c) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania.

d) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę.

e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

f) wystąpienia klęski żywiołowej  na terenie objętym realizacją umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

2.Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy określonego
w § 6 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

4.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,
18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ z załącznikami 1-8 344,88 KB 149
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany 11 372,59 KB 200
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (budowlany) 2 291,96 KB 171
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (elektryczny) 1 065,96 KB 150
Załącznik nr 12 - STWiOR (branża budowlana) 1 559,71 KB 145
Załącznik nr 13- STWiOR (branża elektryczna) 15 829,24 KB 143
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 34,22 KB 134
Zmiana treści SIWZ 52,13 KB 52
Załącznik nr 14 - Projekt wykonawczy 818,80 KB 82
Załącznik nr 15 - Projekt stałej organizacji ruchu 7 220,27 KB 48
Pytania i odpowiedzi 1 42,06 KB 72 

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-02-10
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-02-10 14:29
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-02-10 14:29
Ostatnia aktualizacja :Katarzyna Kuczyńska2016-02-19 15:13

  Wyświetleń : 408

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo