Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzie
ży z Gminy Miastkowo

 1. Rodzaj zadania : obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi., trwającym minimum 10 dni.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania - 10.000 zł.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie wakacji szkolnych w 2017 roku
  tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godziny 1500 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Konkurs”.

  Druk oferty można pobrać na stronie BIP Miastkowo lub w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sadowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  2) informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
  3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według kryteriów wymienionych w pkt. 5.
 2. Ostateczna decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy.
 3. Rozstrzygniecie Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  1) realna ocena możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
  2) oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania – koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
  3) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy,
  4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego rodzaju.
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 3. Dotacja na realizacje zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. W 2016 r. na realizacje powyższego zadania przeznaczono kwotę 10.000 zł.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-26 10:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-26 10:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192