Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 10587B - ul. Różana w MIastkowie - etap I - w ramach programu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo"


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego IGN.271.3.2015 na „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 10587B – ul. Różana w Miastkowie – etap I – w ramach programu  - poprawa  bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo”

 

Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty   4

nazwa (firma)  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

adres                   ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

cena oferty brutto: 686.609,28 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.,  ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ: oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

 

 

Okres gwarancji

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 95 %

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

5%

Suma przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

510.891,52

60 miesięcy

Oferta odrzucona na podstawie
art. 90 ust. 3 ustawy

2

VIKBUD Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m. 8

07-410 Ostrołęka

819.168,43

60 miesięcy

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

737.405,05

36 miesięcy

88,35

3,00

91,35

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

686.609,28

60 miesięcy

95,00

5,00

100,00

 

 

                                                                                         Wójt

                                                                                             Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-03-31 14:53
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-03-31 14:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265