Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawę kruszywa łamanego drogowego


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty  1

nazwa (firma)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ GOSK-KRUSZ”

adres :   18-400  Łomża  Al. Legionów 152 

cena oferty brutto:  91,00 zł  za 1 m3

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK –KRUSZ  18-400  Łomża  Al. Legionów 152  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający  przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu , zawierających punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Liczba punktów w kryterium cena 100 %

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

91,00 zł/m3

100

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

91,02 zł/m3

99,98

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX”

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

94,65 zł/m3

96,15

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

 

  1. Zamawiający nie odrzucił  ofert.
  2. Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-10 12:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-10 12:25
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325