Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie"


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty   3

nazwa (firma)  Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt

adres                   ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostrołęka

cena oferty brutto: 197.028,58

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ: oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów
tj. 97,47 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

 

 

Okres gwarancji

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 95 %

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji

5%

Suma przyznanych punktów

1

KOLBUD Spółka Jawna

Waldemar i Bogumiła Skrodzcy

ul. Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno

232.775,93

36 miesięcy

80,41

2,47

82,88

2

Zakład Remontowo – Budowlany

mgr Sylwester Zawadzki

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

18-400 Łomża

280.000,00

72 miesiące

66,85

4,93

71,78

3

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

Kazimierz Mitelsztedt

ul. Denisiewicza 10

07-410 Ostrołęka

197.028,58

36 miesięcy

95,00

2,47

97,47

4

Zakład Budowlany s.c.
Sawicki Lech,
Piechowicz Wojciech

ul. Chabrowa 16

18-400 Łomża

z oferty: 259.108,72

po dokonaniu poprawienia omyłki rachunkowej:

259.108,71

36 miesięcy

72,24

2,47

74,71

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX”

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10,
18-413 Miastkowo

236.691,96

73 miesiące

79,08

5,00

84,08

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-06-26 13:53
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-06-26 13:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325