Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Miastkowie


Informacja o wynikach  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 zł netto lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawę oleju opałowego”.

     Do wyznaczonego terminu wpłynęło 4 oferty.

     Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

     Wygrała oferta nr 4 BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka - oferta zawierała najniższą cenę tj. 2,40 zł/litr brutto.

Żadnych ofert nie odrzucono. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-04 13:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-04 13:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231