Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kruszywa naturalnego"


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego IGN.271.5.2016 na Dostawę kruszywa naturalnego do remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego”

 

Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty   1

nazwa (firma)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK - KRUSZ

adres                   18-400 Łomża,  Al. Legionów 152

cena oferty brutto:  150.453,60  zł

Uzasadnienie wyboru:

1)     Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 – Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK-KRUSZ 18-400 Łomża, Al. Legionów 152, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ: oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

 

 

Termin realizacji dostaw

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 98 %

Liczba pkt
w kryterium termin realizacji dostaw 2%

Suma przyznanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GOSK - KRUSZ

18-400 Łomża

Al. Legionów 152

150.453,60

1 dzień

98,00

2,00

100 pkt

2.

P.H.U. „MARGO”
Mariusz Gosk

18-400 Łomża

Al. Legionów 152

129.888,00

1 dzień

Oferta nie podlega ocenie

Oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 8

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno-Usługowe WÓDEX
Wacław Dąbrowski

18-413 Miastkowo

ul. Warszawska 10

150.724,20

1 dzień

97,82

2,00

99,82 pkt

 

 

SEKRETARZ GMINY

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-05-20 15:10
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-05-20 15:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303