Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o unieważnieniu postępowania na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo”


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo.

 

Uzasadnienie prawne:


Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:


 W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 251.477,00 zł.  Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z tym, należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

                

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-11-25 12:33
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-11-25 12:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 267