Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie


Data ważności: 17-11-2006 10:40
Miastkowo 2006-11-02
MK 341 - 5/06


1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miastkowo
18 -413 Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
tel. ( 0 86) 217-49-96 fax. ( 0 86 ) 217 – 48 -23
godziny urzędowania: 7.15– 15. 15 osobą upoważnioną do kontaktów jest Bogumiła Małż ( 0 86) 217 49 96
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastkowo.pl. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia wykonawca może odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego – sprzętu technologicznego i urządzeń technologicznych do stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie zgodnie z wykazem – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia:
do 15 grudnia 2006 roku.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział osoby, które:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
Opis oceny spełniania powyższych warunków znajduje się w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia .
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%
10) miejsce i termin składania ofert;
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18 ( piętro) w terminie do dnia 17 listopada 2006 r, godz. 10.40
11) Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 17.11. 2006r. o godzinie 11.00
12) Termin związania ofertą - 30 dni , bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Ó J T
Jerzy Wróblewski


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-11-03 14:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-11-03 14:30

  Wyświetleń : 126

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo