Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - na dostawę wyposażenia technologicznego do stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie


Data ważności: 17-11-2006 10:40
AMK. 341- 5/06

Gmina Miastkowo
ul .Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ do 60 000 EURO

Na dostawę wyposażenia technologicznego do stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w RydzewiZATWIERDZIŁ
W Ó J T
Jerzy Wróblewski
Miastkowo, 2006 -11-02


I. Nazwa i Adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
Nazwa: Gmina Miastkowo
Adres: 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32
Adres poczty elektronicznej: bmalz@vp.pl.
Strona internetowa: www.bip.miastkowo.pl
Numer telefonu: 0 (86) 217 49 96
Numer faksu: 0 (86) 217 48 23
Godziny urzędowania: od 715 do 1515II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 znowielizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego - sprzętu technologicznego, mebli i urządzeń technologicznych do stołówki przy szkole Podstawowej w Miastkowie oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie zgodnie z wykazem –załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca musi zapoznać się z rozkładem pomieszczeń i ich wymiarami w budynku szkolnym, tak aby zainstalowane meble i urządzenia nadawały się do montażu w wyznaczonych miejscach.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
26214100, 26214110, 26214300, 36133210-7, 36112100, 36141200, 36131300, 36121220, 29231320, 29711130, 36131200, 36122300, 36133200, 36140000, 25243300, 29711000, 29711340, 29714000, 29720000,
IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – 15- 12-2006 r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia
albo nie spełnia”
2) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 PZP.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia określonych wymagań w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 PZP.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.


X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane
do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na
adres zamawiającego podany w rozdziale I lub przesłać faksem na numer podany
rozdziale I specyfikacji lub pocztą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.


XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Bogumiła Małż tel ( 86 ) 217 49 96 fax. (86) 217 49 96

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty


1. Przygotowanie oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Oferta – wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie
i kuchni szkolnej w Rydzewie”
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.listopada 2006r. do godz. 10440, na adres zamawiającego –siedziba Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18.
1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2/ zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”.
3/ podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
4/ Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
5/ z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17. listopada.2006r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 .
1/. otwarcie ofert jest jawne.
2/ bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
3/ oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
2. Cena oferowana powinna być podana następująco:
1/ cena netto ( bez VAT);
2/ stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)
3/ Cena brutto (z VAT);
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT);
4. Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( grosze).

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium Ocena punktowa
Cena 100% 100

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

cena najniższa
------------------ x 100
cena badana

3. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalną liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia podając nazwę (firmę ) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art., 93 ust. 1PZP


XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Gwarancja na dostarczone wyposażenie- sprzęt, urządzenia i meble wynosi 12 miesięcy licząc od dnia realizacji zamówienia.
2. Wypłata należności Wykonawcy za dostarczone wyposażenie nastąpi na podstawie dwóch faktur, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Odsetki za nieterminowe wykonanie zamówienia wynoszą 0,1 % za każdy dzień zwłoki.
4. Za nieterminowe opłacanie faktur obowiązywać będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Wzór umowy przedstawia załączniku nr 4 do SIWZ.

XXI. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji przysługuje protest przewidziany w Dziale VI znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.179- art. 183

XXII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do SIWZ

Numer 1 - formularz ofertowy,
Numer 2 - Wykaz urządzeń i sprzętu technologicznego, który ma być przedmiotem dostawy.
Numer 3 - oświadczenie o spełnianiu wymagań opisanych w art. 22 ust. 1 PZP i nie podleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP.
Numer 4 – wzór umowy.


Zatwierdzam 2006 -11-02
W Ó J T

Jerzy WróblewskiZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
załącznik nr 1 29,48 KB 75
załącznik nr 2 34,81 KB 61
załącznik nr 3 27,76 KB 46
załącznik nr 4 34,18 KB 47 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-11-03 14:39
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-11-03 14:47
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2006-11-03 14:44

  Wyświetleń : 134

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo