Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miastkowo


Data ważności: 30-09-2009 09:45

Ogłoszenie o zmówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 325188-2009 dnia 21-09-2009 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32,
18-413 Miastkowo,
woj. podlaskie,
tel. 086 2174996,
faks 086 2174823.
www.bip.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miastkowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa 1 szt ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miastkowie.
Samochód fabrycznie nowy. Rok produkcji 2009.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, wyposażona w klimatyzację, indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy.
Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie.
Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości.
We wszystkich oparciach ławki tylnej części kabiny zamontowane uchwyty dla aparatów powietrznych,
Max. wysokość całkowita 3400 mm.
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.
Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 6,8 tony z liną o długości min. 25 oraz dwa zaczepy szelkowe.
Pojazd napędzany silnikiem z zapłonem samoczynnym spełniający normę emisji spalin EURO 5. Max. moc silnika 360 KM.
Wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie. Maszt z dwoma najaśnicami o mocy 1000 W każda. Zasilanie najaśnic agregatem prądotwórczym o mocy 3,5 kVA.
Pojazd wyposażony w radiotelefon Motorola  GM 360 lub równoważny z instalacją antenową z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopomp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  1. przy dokonywaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie się kierował regułą  "spełnia" albo "nie spełnia",
  2. niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu konsorcjum - oferty wspólnej (będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załącznika nr 3..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastkowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój Nr 18.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój Nr 18.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 66,04 KB 76
Załącznik 1: Wzór Formularza Ofertowego 22,99 KB 52
Załącznik 2: Opis wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia pojazdu 87,98 KB 87
Załącznik 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 27,12 KB 56
Załącznik 4: Wzór umowy 33,70 KB 59 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-09-21 11:46
Zatwierdził(a) :Barbara Kalinowska2009-09-21 11:53
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2009-09-22 14:47

  Wyświetleń : 216

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo