Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 16 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka


Data ważności: 17-05-2010 10:00
Miastkowo: Przebudowa drogi gminnej nr 105873B  Zaruzie - Kuleszka
Numer ogłoszenia: 120452 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32,  18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia: Przedmiotem zamówienia są; roboty budowlane. Oznaczenie  wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6. Roboty w zakresie budowy  dróg  Polegające na przebudowie drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka   km 0+000-1+561,88, 3+021,62-3+381,63) - o łącznej długości odcinka  około 1922 mb w  gminie Miastkowo, poprzez ułożenie nawierzchni  bitumicznej, (warstwa wiążąca) grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.  Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II,. na podbudowie z kruszyw  naturalnych. Szerokość jezdni 5,00 m. szerokość poboczy 2 x 1,00 m.  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ  przedmiary robót, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na  na  podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do niniejszej  Specyfikacji, Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, który będzie  częścią składową oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu  składania ofert.  3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank  Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000  0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 -Prawa  zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na  poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia, że  posiadają uprawnienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie  niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie  usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób  fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o  zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa  zamówień publicznych z wykorzystaniem -Załącznika nr 2.; zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało  referencjami, bądź protokołami odbioru;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników  stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Miastkowo, pokój Nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd  Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Miastkowo, pokój Nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od  ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 177,14 KB 289
Przedmiar robót 607,71 KB 308
Specyfikacja techniczna 1 016,59 KB 280
Projekt budowlano-wykonawczy 4 075,87 KB 287
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 1 2 190,33 KB 290
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 2 864,83 KB 284
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 3 49,02 KB 277
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 4 170,87 KB 283
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 5 178,49 KB 307
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 6 579,91 KB 273
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 7 511,81 KB 279
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 8 334,70 KB 272
Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik Nr 9 819,02 KB 303 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-29 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-29 15:09
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-04-29 15:18

  Wyświetleń : 336

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo