Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 19 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


Data ważności: 07-06-2010 15:00
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz. 120, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 146 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata GrzejkaZałącznik
do zarządzenia Nr 12/10
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 13 maja 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E


otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
 1. Rodzaj zadania : obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi., trwającym minimum 10 dni.
 2. Miejsce wypoczynku – morze i okolice.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania- 8.000 zł.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie wakacji szkolnych w 2010 roku tj. od 28 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 07 czerwca 2010 r. do godziny 1500 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz..U. Nr 264, poz. 2207) z dopiskiem „Konkurs”. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu http://www.bip.miastkowo.pl/zalaczniki/art/070517122006.doc lub w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Miastkowo.
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sadowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  2) informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
  3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według kryteriów wymienionych w pkt. 11.
 9. Ostateczna decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy
 10. Rozstrzygniecie Konkursu ogłasza sie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 11. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  1) realna ocena możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
  2) oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania – koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
  3) zakres finansowania zadania z innych źródeł ni_ budżet gminy
  4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego rodzaju.
 12. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania..
 13. Z wnioskodawca, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 14. Dotacja na realizacje zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
 15. W 2009 r. na realizacje powyższego zadania przeznaczono kwotę 7.000 zł.


 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-14 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-14 13:49

  Wyświetleń : 266

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo