Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 16 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie km 0+000-1+495.


Data ważności: 16-06-2010 10:00
Miastkowo: Remont (modernizacja) drogi  dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie km 0+000-1+495
Numer ogłoszenia: 150422 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32,  18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont  (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie km  0+000-1+495.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia: Przedmiotem zamówienia są; roboty budowlane. Oznaczenie  wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.40-2. Roboty drogowe. Zakres  prac niezbędnych do wykonania remontu (modernizacji) drogi dojazdowej do  gruntów rolnych wsi Podosie km 0+000-1+495 polegającej na ułożeniu na  istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchni żwirowej z kruszywa  naturalnego stabilizowanego mechanicznie.  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera załączone do SIWZ  szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz projekt  wykonawczy. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w  dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych). 2.  Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania  ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.  4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych,  -gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy  wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr  92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty  wadium reguluje art. 46 -Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na  poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników  stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd  Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od  ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 109,22 KB 166
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 20,00 KB 146
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 33,75 KB 155
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy 35,50 KB 155
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót 454,19 KB 160
Załącznik Nr 5 - Szczegółowa specyfikacja techniczna 15 025,97 KB 160
Załącznik Nr 6 - Projekt wykonawczy 3 767,63 KB 166 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-31 12:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-31 12:56
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-05-31 13:27

  Wyświetleń : 292

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo